GOZ789 Length Logo
Previous slide
Next slide

เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความของคำว่า วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ สาขาวิชาทางวิทยาสตร์ ที่นําไปใช้กับปัญหาในทางปฏิบัติ โดยความสําคัญสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและด้านต่างๆ  ดังนี้

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาความรู้ และวิชาชีพที่เกี่ยวกับประยุกต์ วิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากกฏทางธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ โดยกระบวนการผลิต หรืองานเพื่อการใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ จะเข้าด้วยกันหรือเพื่อสร้างงานสิ่งเหล่านั้นด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้งานอย่างหมดจด ต้องคํานึงถึงความมุ่งหมายในการใช้งานความคุ้มค่า ในการปฏิบัติการและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

 

แนวคิดทางวิศวกรรมนั้น มีปรากฏมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลแล้ว นับแต่มนุษย์สามารถประดิษฐ์เครื่องมือได้ เช่น ล้อ รอก และคาน เครื่องมือประดิษฐ์เหล่านี้ ใช้งานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และถูกใช้งานมาโดยตลอด มีการพัฒนาในทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นเครื่อมือเหล่านี้ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อยข้างจะมีประโยชน์ ต่อผู้คนเป็นจํานวนมาก 

นักโปรแกรมเมอร์ PG Slot เกมสล็อต

วิศวกร คือ ผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ในกองทัพสําหรับ คําว่า Engine มีความหมายเก่าแก่กว่านั้นอีก ซึ่งหากแปลมาจากภาษาลาติน แปลว่า  ความสามารถที่มีมาโดยกําเนิด ทางปัญญา เช่น ความฉลาดในการประดิษฐ์ ต่อมาเนื่องจากความรู้ในวิทยาการออกแบบสิ่งก่อสร้างสําหรับพลเรือน เช่น สะพาน อาคารบ้านเรือนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น วิศกรผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างนั้นต่างรู้ดีว่า งานก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวกับการทหาร ส่วนใหญ่ไม่ตรงกับความหมายที่ถูกใช้ในปัจจุบัน 

 

วิศกรรมศาสตร์ คล้ายคลึงกับวิทยาศาสตร์ที่มีขอบข่ายกว้างขวาง จนสามารถแตกแยกย่อยลงมาได้หลายสาขา ต่างก็มองตัวเองในสายงานต่างๆ ในช่วงแรก วิศกรถูกฝึกศึกษาหลังผ่านประสบการณ์สายในวิศกรรมมาแล้ว ผู้นั้นจะอาจจะมีความสามารถในการทํางานได้หลากหลายสาขา โดยสาขาจะแบ่งแยกได้ดังนี้ 

  • วิศกรรมการบินและเครื่องกล
  • วิศกรรมเครื่องกล
  • วิศกรรมเคมี
  • วิศกรรมไฟฟ้า วิศกรรมโยธา 

เนื่องด้วยพัฒนาการอย่างรวดของเทคโนโลยี วิศกรรมสาขาใหม่ มีความสําคัญมากขึ้นได้รับการพัฒนา เช่น วิศกรรมคอมพิวเตอร์นาโนเทคโนโลยี โดยทั่วไปแล้วจะถูกนิยามแบบชั่วคราว ในหลากหลายรูปแบบเมื่อได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอีกเช่นกัน วิศวกร ประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ถ้าทางเลือก นั้นมีมากกว่า หนึ่งทางเลือกวิศวกรจะต้องวิเคราะห์ความแตกต่าง

 

ของทางเลือกและตัดสินใจ เลือกเอาทางเลือกที่เหมาะสมต่อความต้องการ ของปัญหามากที่สุด จะต้องบรรลุความต้องการ ที่เหนือจากขอบข่ายเชิงเทคนิคอีกด้วย จินตนาการหรือเทคโนโลยีที่มี ความยืดหยุ่นสําหรับการปรับปรุงพัฒนาต่อ และปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคา ความปลอดภัย ความต้องการของตลาด ผลิตภาพและสามารถใช้งานได้ 

ในปัจจุบันวิศวกรนั้น มีหลายสายงานอาชีพเป็นอย่างมาก ซึ่งทางค่ายเกมสล็อต PG ก็มีวิศกรในด้านการพัฒนาเกมสล็อตหลายๆ ฝ่ายในการแก้ไขปัญหาและผลิตเกมใหม่ๆ เพื่อที่จะให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมสล็อต โดยผู้เล่นสามารถติดต่อสอบถามปัญหาที่พบเจอ ในระหว่างเล่นเกมได้ หรือจะแนะนำบอกกล่าวเรื่องราวๆต่างก็ได้เช่นกัน